Citáty o vegetariánství

"Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si - vždyť jsou to jen zvířata." Theodor Wiesengrund Adorno

"Otázka není: Jsou schopna myslet? ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou schopna trpět?" Jeremy Bentham

"Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot." Thomas Berry

"Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum." Friedrich Nietzche (filosof)

"A kdyby i bylo pravda, že Bůh svěřil Adamovi vládu nad všemi zvířaty, která se pohybují po Zemi, tak nikde přece nestojí, že mu Pán poručil zvířata pojídat, nebo pro svou zábavu a sport mučit." H. P. Blavatská (teosofka)

"Člověk je mezi všemi savci jediný sadista ve velkém. Zvířata nevychutnávají trest a bolesti příslušníků svého druhu a nezabíjejí z nicotných motivů." Paul Brunton (spisovatel)

"Těsně před tím, než se zvíře setká na jatkách se smrtí, nachází se obklopeno děsivými výkřiky a strach budícími scénami vražd minulých, přítomných i blížící se vraždy. Jeho vlastní hrůza pak mentálně proniká tělo škodlivými vlivy, zatímco následný šok jeho vlastního porážení způsobuje nedobrovolný průchod moče do samého těla. Tato kyselina močová je roznesena krví a potom fyzicky prostupuje tělo jedovatou látkou." Paul Brunton (spisovatel)

"To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal." Jan Burian

"Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu." Edward Carpenter

"Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián." Paul McCartney

"Jak dlouho trvalo, než se odbouralo otroctví, které dlouhý čas. "civilizovaný" svět přijímal jako něco zcela samozřejmého. Myslím, že. stejně tomu bude s pojídáním zvířat." Linda Mc Cartneyová

"Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech." John Dear, S.J.

"Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?" Denis Diderot (filosof, spisovatel)

"Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská" Diogenes

"Etika je bezmezná, rozšířená odpovědnost vůči všemu co. žije." Eugen Drewermann

"Láska je vše, co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět." Isadora Duncanová

"Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek." Thomas Alva Edison

"Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši." Thomas Alva Edison

"Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva." Albert Einstein

"Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník." Ralph Waldo Emerson

"V dnešní době jsou zvířata řemeslně vražděna v ovzduší hrůzy, vzpoury a nevýslovného utrpení. Důsledkem toho je, že dnešní lidé nestravují jen maso, ale zároveň i vztek, vzpouru a vlastní zvířeckost." Herve d´Encausse (lékař)

"Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům." Henry Fielding (dramatik)

"Společnost, která toleruje krutost ke zvířatům, si pod sebou podřezává větev, protože tím mlčky ukazuje, co si smí dovolit člověk k člověku. Vivisekce i mučení lidí jdou ze stejných psychických zdrojů a přinesou i stejně strašné výsledky." Daniela Fischerová (spisovatelka)

"Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu." František z Assisi

"Divoká zvířata nikdy nezabíjejí ze sportu. Člověk je jediný tvor, kterému je smrt spolutvorů sama sebou zábavou." J. A. Froude (filosof)

"Kdyby nějací kanibalové navštívili naše moderní vědecké mučírny, museli bychom se my, křesťané před nimi propadnout studem. Ale přesto s povzneseným úsměvem provádí naši křesťanští studenti tento zlořád, ze kterého by i divoši měli hrůzu. Kdo proti tomu neprotestuje ze soucitu se zvířaty, ten musí protestovat v zájmu člověka. Protože toho taková cvičení niterně poškozují. Vždyť aby mohl člověk zacházet se zvířaty jako s necitelnými kameny nebo kusy dřeva, musí v sobě nejdřív usmrtit srdce." Otto Funke

"Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty" Mahátmá Gándhí

"Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky." Mahátmá Gándhí

"Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí." Mahátmá Gándhí

"Podle mého mínění není jehněčí život o nic méně drahocenný než život lidského tvora. Člověk by si neměl brát jehněčí život v zájmu lidského těla. Měl by naopak bránit tyto bezmocné tvory, čímž by i chránil člověka od lidské krutosti." Mahátmá Gándí

"Jediný způsob, jak žít, je nechat žít." Mahátmá Gándhí

"Náboženská úcta před tím, co stojí pod námi, zahrnuje samozřejmě i zvířata a ukládá člověku povinnost vážit si stvoření, která jsou mu svěřena a ochraňovat je." Johann Wolfgang von Goethe

"Je nepřirozené jíst maso. Požívání masa je znečištění stejné jako pohanské uctívání ďábla, s jejími oběťmi a nečistými slavnostmi. Konzumací masa se člověk stává společníkem ďábla." Clementine Homiles

"Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům." Viktor Hugo (básník, dramatik)

"Pokud Vám nějaký "odborník" bude tvrdit, že vegetariánství poškozuje zdraví, tak vám buď záměrně lže nebo je natolik hloupý, že nikdy ani nepřemýšlel o obsahu desítky let trvajících výzkumů, pokud je vůbec četl." Dr. Tomáš Husák

"V nejkrajnější bolesti se role obracejí: lidé křičí jako zvířata a zvířata jako lidé." Malcolm de Chanzel (básník, spisovatel)

"Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu)." Franz Kafka

"Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli." Helmut Kaplan

"Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách." Erazim Kohák (filosof)

"Dávám přednost bezmasé stravě a snažím se, abych Zemi svým žitím nezatěžovat zbytečně. Dám přednost růžičkovým kapustám a květáku, protože se za nimi neskrývá celá hrůza jatek a masné výroby. Nenakupuji v holešovické tržnici, protože vím, kolik zažila utrpení, když tu ještě byla jatka." Erazim Kohák (filosof)

"Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost - ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní." Milan Kundera

"Co můžeme očekávat od náboženství, které vylučuje soucit se zvířaty? Na to existuje jen jediná odpověď: Nic! Nemá smysl podporovat církve, které hlásají etiku nezastávající se právě bezmocných." Manfred Kyber

"Přijde čas, kdy lidé budou cítit takový odpor k masu zvířat, jaký cítí k masu lidskému." Lamartine

"Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest." Lao-ć (filosof, taoista)

"Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale dělá jednoho šťastným." Loesje (ekolog)

"Zvířata na jatkách celým svým chováním ukazují, že cítí blízkost smrti a prožívají hrůzu této chvíle. Padají ve smrtelném úleku na kolena chvějíce se celým tělem, oblévána smrtelným potem strachu. Některá křičí přerývaným lkajícím hlasem. Pro lidi, kteří nemají potlačený soucit, je otřesné dívat se na hrůzu, která se zračí v jejich očích, vyjadřující prosbu o slitování. Avšak peklo těch zvířat začíná již v okamžiku určení na jatky, hladovění a transportu pod ukrutnou vládou lidí zbavených všech humánních citů, kteří s nimi zacházejí jen jako se zbožím." J. Maszenke-Knape

"Pro mne je každé zvíře jen trochu méně nadaný kolega, který je mi sympatický." Konrad Lorenz (etolog, psycholog)

"Věřím, že do nebe přijdou psíci i jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši." Martin Luther

"Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok." Maurice Maeterlinck

"Omezení produkce masa o pouhých 10 procent by uvolnilo množství obilí postačující k nakrmení 60 000 000 lidí." Jean Mayer

"Steak na našem talíři je kus mrtvého masa, v němž se odehrávají již jen hnilobné a rozkladné procesy. Syrový salát, naklíčená zrna nebo čerstvé ovoce doznávají naproti tomu další životní procesy, což lze poznat na tom, že rostlinná strava může ještě dozrávat. Viděli jste již někdy, že by telecí řízek ještě dále rostl?" Christian Opitz

"V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě!" Publius Ovidius Naso

"Spravedlivá Nebesa! Z kolika hodin plných muk zvířat spájí člověk jedinou minutu potěšení pro jazyk!" Jean Paul (básník, prozaik, pedagog, estetik)

"Nechci požívat obavy a strach a chci se vyhnout pomstě zvířat." Volker Elis Pilgrim

"Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?… Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?" Plutarchos (filosof)

"Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali" Plutarchos (filosof)

"Neznám nic odpornějšího, než pohled do krví potřísněné kuchyně, ze které se ozývá křik zabíjených zvířat." Alexander Pope

"Silně vyzařující místa hrůzy jsou jatka, kolem nihž je hrůzná aura. Zvířata s důvěřivýma dětskýma očima a měkkými čumáčky, ty. všechny mají strach v krvavém prostředí jatek." Hermann Popken

"Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí." Pythagoras

"Všechna zvířata nedůvěřují člověku a právem." Jean Jacques Rousseau

"Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce." Jean Jacques Rousseau

"Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek" Henry S. Salt

"Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám?" Henry S. Salt

"Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta." Seneca

"Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím." George Bernard Shaw

"Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím!" George Bernard Shaw

"Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost." George Bernard Shaw

"Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů." George Bernard Shaw

"Zvyk lidi smíří s jakoukoli krutostí a móda je přivede k osvojení si jakýchkoli zvyků." George Bernard Shaw

"Vím zcela jistě, že zvíře, se kterým se jednalo jako s hovadem a které se proto společensky nevyvinulo jako se za stejných podmínek nevyvinou lidé, bude zakrátko přívětivé a družné, budete-li s ním jednat jako se svým bližním." George Bernard Shaw (dramatik)

"Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům." Arthur Schopenhauer

"Teprve až lidem dojde ona prostá, nad všechny pochybnosti povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata tvorové bez práv a nebudou vydána zlovůli a ukrutnosti každého kluka. Pak nebude též dovoleno každému špatnému lékaři, aby zkoušel kdejaký dobrodružný rozmar své nevědomosti nejkrutějšími mukami nesčetných zvířat, jako se to děje dnes." Arthur Schopenhauer (filosof)

"Jen láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost." Albert Schweitzer (lékař, filosof)

"Snažme se udělat konec primitivní krutosti s jakou zacházíme se zvířaty. Zvířata cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsme si ten problém hodně pozdě. Je třeba vyburcovat veřejnost na celém světě a tento zanedbávaný úkol vzít konečně vážně." Albert Schweitzer (lékař, filosof)

"Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám s sobě." Albert Schweitzer (lékař, filosof)

"Kde se jedná o zvířata, stane se každý náckem...Pro zvířata je Treblinka každodenností." Issac Bashevis Singer

"Být vegetariánem, znamená odpor vůči dnešnímu stavu světa, vůči hladu, krutosti, mrhání, válce. Proti tomu je nutné něco podniknout. Má odpověď se jmenuje: vegetariánství." Issac Bashevis Singer

"Na jatkách se uřezávají hlavy zvířat, z trupů se stahuje kůže, pářou se břicha. Jak dlouho se ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?" Isaac Bashevis Singer (spisovatel)

"Celé roky jsem se chtěl stát vegetariánem. Nerozuměl jsem, jak můžeme hovořit o milosrdenství a žádat o něj a mluvit o humanismu a proti krveprolévání, když sami proléváme krev - krev zvířat a nevinných tvorů." Isaac Bashevis Singer (spisovatel)

"Odborníci ve výživě už dlouho nediskutují o tom, je-li maso pro výživu podstatné. Shodují se v tom, že není. Mají-li dnes lidé běžně pochybnosti, že se bez masa neobejdou, vyvěrají tyto pochybnosti z neznalosti." Peter Singer (filosof)

"Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit." Peter Singer (filosof)

"Sklízet se nerovná porážet. Obchod se zeleninou nejsou jatka." C. A. Skriver (spisovatel, teolog)

"Boží příkaz podmaňte si zemi byl pochopen jako příkaz k plundrování, vandalismu, kolonizaci a vykořisťování země a všech bytostí na ní, nižších sociálních tříd, jiných ras, malých a slabých národů, žen a dětí a samozřejmě všech zvířat. Člověk rozpoutal totální válku, na jejímž konci je spálená, mrtvá planeta. A to všechno je, pokud se vůbec někdo táže po oprávnění, zdůvodněno prostým: podmaňte si zemi!" C. A. Skriver (spisovatel, teolog)

"Bolest u zvířete je mnohem hlubší než bolest dospělého člověka. Bolest u zvířete můžeme přirovnat s bolestí dítěte. Vivisekci musíme odsoudit jako vraždu anebo mučení nevinného." Rudolf Steiner (filosof, pedagog)

"Proč vám působí bolest, vidíte-li, jak je bezbranné zvíře vedeno na porážku? Protože v hloubi duše cítíte, jak kruté a nespravedlivé je zabít tvora bezbranného a nevinného. Spolehněte se na popud svého srdce a přestaňte podporovat vraždění nevinných tím, že se zřeknete masitých pokrmů." P. B. Struve (filosof, politik, ekonom)

"Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako se divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy." Henry David Thoreau

"Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství..." L. N. Tolstoj

"Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná" L. N. Tolstoj

"Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění." L. N. Tolstoj

"Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?" L. N. Tolstoj

"Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji." L. N. Tolstoj

"Žádné zvíře nikdy nejedná krutě -na to si vyhradili právo jenom ti, co mají mravní smysl." Mark Twain (spisovatel)

"V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí." Leonardo da Vinci

"Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!" Leonardo da Vinci

"Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jednáš se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi." Zarathuštra

"Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení." Josef Zezulka